Ivo Sasek 4 September 2004.


Romeinen 2: 3 − 11 (NBG 51)
3 Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel God's ontgaan zult? 4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid God's u tot boetvaardigheid leidt? 5 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, 6 die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7 hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 9 Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10 maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.

God vergeeft je zonden. Maar Hij vergeet ze niet.

Tegenwoordig zegt men: God vergeeft en vergeet. Maar dat is niet Bijbels.
We zijn bang voor de antichrist die komt, al eeuwen zitten we gevangen in een 'antichristelijk' denken in plaats van ons volledig te focussen op Christus.
In de Bijbel staat 'Ik ben een vergevend God', maar er staat niet 'God vergeet'.
Maar: je werken bepalen niet je redding.
Romeinen 2:4 (NBG 51)
4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid God's u tot boetvaardigheid leidt?

God kan vergeten, maar vergeven is niet hetzelfde als vergeten.
Op God's tijd zal Hij vergeten.
God zegt: 'Ik zal iedereen richten naar zijn werken, tuchtigen.
Bekering is God in gedachten volgen.
Bekering is niet spijt hebben van het te doen. => Dat voldoet niet.
==> Er moeten gevolgen komen.
Boete doen = meedenken, meegaan, oorzaak en werking.
We moeten onze ingesteldheid van hart veranderen.
We denken maar al te vlug 'God is goed, we zien niet meteen gericht'. Maar dat is niet waar.

God vergeeft maar God laat je niet ongestraft. Ook niet als je een christen bent.
Hetgeen in het oude testament staat geldt ook nog volledig voor nu.
Jezus heeft alles gedragen aan het kruis. Maar daarmee is de zonde niet zonder gevolgen geworden.

Exodus 34: 6-7 (NBG 51)
6 De HERE ging aan hen voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en van trouw, 7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

God vergeeft wel. Maar bezoekt de zonde toch tot in het 4de geslacht. Hij vergeet het dus duidelijk niet.

In het oude testament hebben de Joden God lange tijd getergt. Tot aan de ballingschap. En toen werden zijn, hun kinderen, hun kleinkinderen, .... gedood en het overgebleven deel werd gedurende vele jaren gevangen genomen.

Voorbeeld: 2 Koningen 22: 16 − 20 (NBG 51)
16 zo zegt de HERE: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft; 17 omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden. 18 Maar tot de koning van Juda, die u zond om de HERE te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: wat de woorden betreft, die gij gehoord hebt − 19 omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des HEREN, toen gij hoordet wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN. 20 Daarom, zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over deze plaats breng. En zij brachten de koning het antwoord over.

Josia zet zich in om de afgoderij uit te roeien en tracht het volk tot bekering te brengen.
Er kwam niet direct rampspoed. Maar God vergat niet en het oordeel kwam.
=> Jij bekeert je −> jij komt niet onder oordeel. Maar: Oordeel komt!

=> God vergeeft maar vergeet niet en laat niet ongestraft.

2 Samuël 12: 13 − 14 (NBG 51)
13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven, 14 ofschoon gij door deze daad de vijanden des HEREN zeer hebt doen lasteren, − de zoon echter, die u geboren is, zal sterven.

vergeven is niet vergeten.
David heeft berouw van zijn zonde. Doch echter zijn zoon, die voortgekomen is uit zijn zonde sterft. (Direct gevolg van de zonde) en hij maakt in zijn verdere leven veel oorlogen mee en zelfs een opstand van zijn andere zoon (indirecte gevolgen)
Bekeren is veranderen van ingesteldheid van je hart, meedenken met God.

Mattheüs 5: 17 − 19 (NBG 51)
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

−> We moeten de gevolgen van onze zonden dragen.
−−> Denk niet: iedere zonde komt als een zwart wolkje op de dag van het laatste oordeel.
Lichtvaardig zondigen heeft altijd gevolgen. Vb Gehazi (de knecht van Elisa) werd melaats.
Lichtvaardig zondigen kan tot gevolg hebben dat je de rest van je leven geen overwinning over een bepaalde zonde kunt halen of dat je een lange tijd tot God moet roepen voor er bevrijding komt.

Soms kun je maanden problemen hebben door 1 kleine zonde die je niet opgeruimd hebt.

Als iemand zondigt en je ziet geen problemen is het een wonder. Net alsof je je hand in het vuur zou steken en je toch niet zou verbranden.

Kan je naar alles kijken zonder dat het je tot zonde verleidt? Niemand kan dat.
=> Vlucht de lusten van het vlees.

Als het oog zondigt en je zet in actie wat je fout ziet, zondig je. Ook al zet je enkel het in gedachten in actie.
Kun je dat zo kwijt raken: 'Heer vergeef me'. Is het dan helemaal weg? achtervolgt het je niet?
Je reactie zou moeten zijn “Hij heeft me geredt, ik bekeer me en verander.”

Het is onmogelijk om niet meer te zondigen. Maar: Je kunt wel vrij zijn van het juk van de zonde.
Je moet je meteen afwenden van de zonde.

Wordt de vreze des Here nog wel gepredikt? Is er nog wel Vrees voor God?
Je moet leren denken zoals God denkt. Het is niet simpelweg vergeving en de gevolgen negeren.

De meeste christenen leven in het vlees.

Gevolgen in deze wereld door deze nepchristenen:
− Een fout gepredikt evangelie heeft tot gevolg dat we foute gedachten over God hebben.
Wie heeft de verantwoordelijkheid voor hoe het met de wereld gaat?
−> valse profeten: filosophieën, politieke ideeën.
−> wij: Wij hebben een “God” gemaakt die vergeeft en vergeet.
− De vreze des Heren wordt niet meer gepredikt.
−> Mensen vinden de zonden niet meer erg en zondigen erop los.
MAAR: Als je moedwillig zondigt zal dat je heel lang blijven achtervolgen. En zal je heel veel strijd moeten leveren om er vrij van te komen.
− Als je doorzondigt zal God je overgeven aan de zonde. Als straf voor je zonde.
Zijn wij nog wel het zout der wereld? Helaas (bijna) niet meer.
Romeinen 1: 24 − 32 (NBG 51)
24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Zwitserse nieuwe statistieken: (gevolg van dat we God's normen hebben verlaten)
− Zwaarlijvigeid: Jaarlijks: € 1 980 000 000 (3 000 000 000 Zwitserse Frank)
− Alcohol problemen: Jaarlijks: € 1 980 000 000 (3 000 000 000 Zwitserse Frank)
− Drugs problemen: Jaarlijks: € 660 000 000
40 000 delicten
(1 000 000 000 Zwitserse Frank)
We moeten leren door de Heilige Geest te heersen over de zonde.
Als je je niet leert beheersen val je er nog erger in.
Men predikt “Jezus vergeeft en vergeet”
−> De mensen verliezen respect voor God, en beginnen er maar op los te leven.
Straf voor de zonde is de dood. −> We moeten leren te sterven aan onzeself, en Christus de heerschappij over alles te geven.

Enkel door geloof kunnen we God echt leren kennen.

Als je denkt dat God je vergeeft zodat je opnieuw kunt zondigen heb je het mis.
−> Geestelijke ontsporing, een kreupel gaan.

Je moet leren leven door de Heilige Geest. Zodat als je geestelijk je hand in het vuur steekt je hem DIRECT terug trekt.
−> We moeten leven in de Heilige Geest anders zal de zonde over ons heersen.

Dagelijks vallen 22 doden aan de gevolgen van roken in Zwitserland. (= 8030 doden / jaar)
Waar aanvaardt men 22 doden per dag? Welke sekte zou zoiets toestaan?: de staat.
−> De staat strijkt enorm veel belastingen op die op sigaretten geheven worden omdat het 'ongezond' is en om het roken 'af te remmen' maar tegerlijkertijd steunt diezelfde staat de 350 Zwitserse tabaksboeren, omdat ze het anders financieel te moeilijk hebben om te overleven.

Amerikaanse statistieken uit 1950 (kinderen, baby's, oude mensen, ... meegerekend. Dus eigenlijke waarden zijn nog veel erger)
10 sigaretten / dag / Amerikaan. (3650 sigaretten / jaar / Amerikaan.)
80 liter alcohol / jaar / Amerikaan.

In plaats van naar God te gaan brengen de mensen steeds nieuwe ideeën uit, zoals psychotherapieën, die echter niet werken.
Voor de zonde moeten we een offer betalen. Zelfs als God vergeeft.
Zelfmoord: nr.1 reden van dood.
Officiele cijfers. In werkelijkheid is het nog erger.
− Iedere 4 seconden pleegt iemand zelfmoord
− Iedere 60 seconden wordt iemand vermoord.
− Iedere 100 seconden valt een dode door oorlog.
De vrede van God wordt niet meer gepredikt −> 815 000 doden door moord en zefmoord per jaar. Ons handelen heeft gevolgen! − Procentueel zijn er meer christenen die bij een psychiater zitten dan niet christenen.
−> mensen zijn geestelijk gehandicapt, door eigen zonde.
Er is besmettingsgevaar doordat we omgaan met mensen die depressief zijn. De mensen willen niet toegeven dat ze depressief zijn en aanvaarden de hulp niet. Hierdoor kunnen we zelf in depressie terechtkomen.
Mensen die niet willen gehoorzamen moeten we onder tucht zetten en loslaten. Anders gaan ze ons leven negatief beïnvloeden. We moeten met hen op Christus manier omgaan.

Als jij je niet tot God bekeert en laat bevrijden zal de zonde je opeten.
−> De zonde heeft ernstige gevolgen. STOP de zonde.

De hedendaagse pornografie heeft een afschuwelijk niveau berijkt.
Nu is pedofilie nog iets onaanvaardbaars. En nu is er nog geen dialoog over mogelijk.
MAAR: een jaar of 20 geleden waren homo's en alles daarom ook uit de boze. En was dialoog daarover voeren ook niet mogelijk. Nu is het homohuwelijk al werkelijkheid (in Nederland en België).
Dus waar gaan we met deze wereld naartoe?

Heel veel christenen leven naar de wereld. En de ware zin van het christendom raakt in verval.
We moeten leren onze zonden radikaal na te laten, met God wandelen door de Heilige Geest.
We zijn een afhankelijk volk: Computer, tv, sektes, satanisme, ontucht, porno, pedofilie, toverij, hekserij, abortus, (computer-) spelletjes, internet, ... . Het is volledig gebaseert op 'ik' zucht. Onze ik moet bevredigt worden en daarvoor leven we tegenwoordig.
Ieder jaar worden in Zwitserland 12000 kinderen vermoord door abortus. Tergelijk heeft Zwitserland 12000 mensen te kort om de pensioenen te knunnen betalen.
− Kinderen gaan al vanaf een paar jaar oud naar de creche. Men wil ze zelfs al vanaf een paar jaar naar school sturen. Enkel omdat de moeders zouden kunnen gaan werken voor meer luxe. En in ruil voor die luxe verwaarlozen ze zelfs hun kinderen.
−> We moeten NEE zeggen tegen de ik maatschappij.
− We mogen geen compromissen maken.
− We moeten de mensen waarschuwen voor de zonde, het gericht van God prediken.
Naamchristenen kunnen niet weerstaan aan de verleidingen van deze ik-cultuur en gaan erin verloren.
−> We moeten uit het moeras vrijkomen.

De wereld zit volkomen vast in 'ik' gerichtheid, de mensen willen en kunnen er niet meer uit. We moeten bidden dat degenen die er nog niet volledig in vast zitten eruit komen. Welvaard en luxe zijn zo groot waardoor de mensen niet meer open zijn.

De mensen zijn de dag van vandaag verwend, vrome woorden helpen niet meer.
Wat wel nog helpt is: 'Kom en zie, leven zonder welstand, in vrede en met overwinning.' Mensen zijn leeg en zien het betere. Mensen zien de bevrijding van verslavingen. Bevrijdingen die op werelds oogpunt onmogelijk zijn en staan versteld.
Mensen lachen als het gericht gepredikt wordt. Ze luisteren pas als ze in grote nood zijn. Maar dan is het vaak te laat.

Een leven van vrede bestaat, we moeten leven wat we zeggen.

Leven is in God's vrede zijn. Kennen we dat nog wel?

Wat wil de bijbel van de christen? En waardoor hebben wij dat vervangen?

Bijbels: Hetgeen van/in Christus is. Hedendaags 'alternatief': Hetgeen in plaats van christus is gekomen. (wat we moeten bannen uit ons leven)
Zalving van de Heilige Geest. (De gave van te spreken) Retoriek, welsprekendheid. (Mooi praten. Vaak op het hoofd gericht ipv het hart. en vaak ook naar de wensen van de mensen ipv God.)
Kracht van de Heilige Geest doorheen de lofprijs. Geluidssterkte, dansen, ...
Verwachting (Vertrouwen en wachten, op wat God toegezegd heeft.) 'ik hoop'. En dan zelfs zonder veel vertrouwen in dat hopen.
Openbaring van de Schrift door de Heilige Geest: Paulus zegt: 'Niet van mensen geleerd' academie, boeken, ... (leer van mensen. Op het hoofd gericht)
Verwachting: gegronde hoop, door God toegezegt. God van de hoop
Wandelen in geloof: van moment tot moment op God gericht. Gelovig zijn.
Agape liefde: Je naaste optimaal naar Christus leiden (en dus ook op fouten wijzen)
Niet kijken naar jezelf. Maar daar echt zijn voor de ander.
Emotionele liefde: Geven om te krijgen + emotionele liefde (gevoelens krijgen leiding of toch veel macht)
Gaat zo ver dat je er toch niets bij verliest.
De Bijbel door de Heilige Geest volgen. Niet doen wat tegen Gods wil is en je echt radikaal bekeren. De Bijbel woordelijk volgen, woordtrouw. De wetten letterlijk volgen zonder berouw of bekering. En dan nog vaak enkel de stukken die men aanstaat. Zonder leiding van de Heilige Geest.
Niets volgen wat niet van Gods Geest is. Gods leven volgen. Getrouw zijn aan de waarden zonder geloof, bekering en verandering.
Volmachtige invloed door de Heilige Geest. Voorganger en andere geestelijke leiders vertrouwen op hun positie, autoriteit.
Bijbels Hedendaags 'alternatief'
Wijsheid van God: Zeg het juiste op het juiste moment, Gods tijd. Vroom, religieus. Het vrome weten, zonder doen.
Stem van de Heilige Geest Trouw aan het Woord. Althans: zelfgekozen uit context gehaalde verzen.
Metamorfoze, gedaante verandering, van een leven naar Gods wil, verandering door gezindheid, bovennatuurlijk door de Heilige Geest. Natuurlijke verandering. (Veranderen door omstandigheden net zoals de wereld doet.)
Ons volledig op God richten en alles van Hem verwachten, alleen op God kijken en wat Hij doet. Wegkijken van de problemen, kijken op eigen prestaties. Zichzelf willen veranderen. Prestaties leveren en daardoor zijn nood willen verbergen.
Nastreven van ontsterfelijkheid: 'Hij in mij, ik in Hem'. Eeuwig leven hebben bij bekering.
God herkennen in iedere situatie Kerkelijke verordeningen: catachismus, ... (uit het hoofd leren zonder toepassing)
Geestelijke gemeenschap, in de Heilige Geest wandelen. Gezelligheid, uitstapjes.
Door God verandert worden. Zichzelf proberen te veranderen.
Geestelijk streven om het eeuwig leven te behouden. Een goedkoop welvaartsevangelie. ('Als je je bekeert heb je eeuwig leven')
Gods woord zoeken. Doen wat Zijn wil is. En daardoor heen een Geestelijke eenheid bekomen. Eerst met God en daarna automatisch met mede christenen. Een emotionele eenheid. Gebaseert op leuke activiteiten en gezelligheid.
Bijbels Hedendaags 'alternatief'
Vrijheid in de Heilige Geest. (Ik ben vrij in de Geest en moet nu niet meer m'n lichaam dienen. Op sexueel gebied en alle andere gebieden. Vrijheid in het vlees.
Vlees: alles wat de mens van nature van God scheidt.
Aanbidding en lofprijs. Emotionele technisch hoogstaande muziek met veel herhaling. De emoties tellen. Door eindeloze herhaling wordt een 'atmosfeer van lofprijs' nagebootst, als bij Hare Krishna.
Bediening door God aangewezen: Bediening voor God, dient de opbouw van de gemeente. Mensen krijgen een positie / ambt van andere mensen.
Voorhof van God: Iedere eredienst beginnen met zonden op te ruimen zodat er niets in de weg staat voor de gemeenschap met God. Men loopt een programma af, emotionele stimulans. En begint meestal met emoties op te wekken.
Geestelijk leven Welvaarts evangelie.
Organisch christelijk leven. Waarbij christenen als een organisme samen werken onder Gods leiding Organisatie. Waarbij een mens de leiding in handen heeft.
Heerschappij van de Geest Mens heerst, slavernij
God kennen. Theologie, weten over God.
God werkt doorheen de mens. (Door God vooraf bereide werken.) Mens doet eigen 'goede' werken en kiest zelf wat goed is. (Werkgerechtigheid / vrome dingen doen)
Bijbels Hedendaags 'alternatief'
Geestelijk onderscheid Psychologie
God dirigeert. Apostelen dragen de leer over. En iedere christen doet z'n eigen taak: Wat wilt God met ons doen. Één (of een paar) mensen doen alles. En de rest doet niets. Evangelisten leren hoe te evangeliseren.
Wij voor Christus (Wij zijn in en ter beschikking van Christus.) Christus voor ons (Christus is daar om onze behoeften te vervullen.)
Christus van vandaag en NU. Wat wil Christus dat ik NU doe. Christus van gisteren en morgen. Wat deed Christus en wat gaat Hij nog doen, maar nu doe ik wat ik wil.
Christelijke activiteiten.
In God's Geest leven. Overwinning over de zonde en het vlees.
Het vlees doden in de Heilige Geest.
Rechtvaardiging van het vlees en de zonde. ('iedereen doet het. dus waarom ik niet', 'mijn lichaam blijft een lichaam en vlees blijft vlees', ...)
Wandel in de Geest (We moeten als kleine kinderen stapje voor stapje in de Geest leren te leven.)
In de pas leven in het geheel op de juiste plaats.
Individueel wandelen.
Volkomenheid in Christus, dynamisch in ons. Theoretische volkomendheid: 'Jezus heeft alles volbracht' maar er verandert niets.
Bijbels Hedendaags 'alternatief'
Autoriteit van de Heilige Geest over het Woord. (De Heilige Geest is God. En staat dus boven de Bijbel.) Autoriteit van het Woord over de Heilige Geest.
(Zelf het Woord uitleggen, eigenmachtige uitleg.)
Apostelen leggen het fundament.
Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars, ... zijn er om iedereen op zijn/haar plaats in het lichaam van Christus te brengen tot dienstbaarheid.
Evangelisten evangeliseren zonder fundament.
In plaats van gementeleden bestaat de kerk uit leken en 'vakmensen'.
Christus is dynamisch, Christus leeft. Christus is statisch. Christus in ons. En daarmee stopt het.
Dienstbetoon: de mensen brengen naar de plaats die God voor hen heeft. Specialtisten doen het werk in plaats dat christenen zelf het dienstwerk doen.
Vb: evangelisten.
Je moet op de plaats zijn waar Christus je wil hebben. Men kiest zelf een plaats die men leuk vindt.
Aanwezigheid van God. Verscheidenheid, men houdt elkaar bezig.
Gezamenlijke gerechtigheid: Iedereen moet naar de Heilige Geest leven, allen als één mens in de Heilige Geest wandelen.
Voorbeeld: Er zitten 10 mensen in een kamer. 9 hebben zich gewassen maar 1 heeft dit niet gedaan. Dan zal toch heel de kamer stinken.
'Doe het oude zuurdeeg weg want dat doorzuurt heel het deeg.'
'ik' gerechtigheid. 'Enkel wat ik heb gedaan telt.'
De zonde is een stinkend kwaad.
Mondig zijn in Christus. Vertrouwen op je voorganger en hem alles laten zeggen.
Bijbels Hedendaags 'alternatief'

We moeten leven naar de Geest. We kunnen nog wel vallen. Maar dan moeten we opstaan en direct weer verder gaan.

We moeten wandelen in Christus. En helemaal naar Zijn Geest wandelen.
Als 1 deel van het lichaam niet juist werkt of niet op de juiste plaats is dan is heel het lichaam gehandicapt.
Voorbeeld: Als je pink aan je oor zou staan of tussen je ogen dan heeft hij geen enkel nut. Enkel op de juiste plaats aan de hand kan hij tot nut komen.
We moeten op onze plaats zijn zodat Gods Geest door ons kan werken. We kunnen zelf niets doen.

We moeten praktisch op het Woord ingaan. En niet Christus als een product van mensen zien.

Je kunt geoordeelt worden zonder veroordeelt te worden.

We moeten ons telkens de volgende vraag stellen: 'Zijn we in Christus of niet?'

De volken zijn volledig ontwricht, gerichtsrijp. Als alle luxe en welvaart, alle tabletten en verdovingsmiddelen, in elkaar zouden storten zouden mensen als roofdieren worden, zoekend wat ze kunnen verslinden, of anderen als wormen, op de grond liggen te schreeuwen. Maar dan is het te laat.

De mensen zullen door God overgegeven worden aan de boze geesten die ze opgeroepen hebben.

We moeten ons van onze verslavingen laten bevrijden door God, ook van de welvaartsverslaving.

We hebben tegenwoordig geleert met wantoestanden te leven, en niet meer aan God te gehoorzamen.
We moeten het Woord niet verwerpen maar er practisch op ingaan.
'In plaats van christus' is een product van mensen, en is niet van God.
We moeten ons daarvan terug trekken en in de Heilige Geest leven.
Leren: Wat is in Christus en wat is surrogaat (namaak).

OPGEPAST: Niet ieder organisme is goed. De anti-christ zal ook een organisme zijn.
6 = mens, 666 = mensen samen.
Van dat soort organismes moeten we ons verre houden. We moeten ons ervan terug trekken en in de Heilige Geest gaan leven. In de eindtijd wordt het in plaats van Christus demonisch. De wereld volkenbond en de namaakkerk zullen samen gaan. Lees maar Openbaring 17.
God zal dan een scheiding geven tussen de schijnkerk en de echte Christenen. Die scheiding zullen we ernstig moeten nemen. We moeten de schijnkerk ontvluchten. De schijnkerk zal occult worden. We moeten in Christus naar binnen groeien, praktisch met Hem gaan leven. Christus is de opgestane, de werkelijkheid. De Heilige Geest werkt. We moeten ons laten dopen in het christelijk organisme = het lichaam van Christus. We moeten alles weerstaan wat in plaats van Christus is. Alles wat in plaats van Christus is moeten we uit ons leven wegdoen en berouw over hebben.
We moeten van gezindheid veranderen en capituleren voor God.
Hoe weten we waar de grens is?
De wet van de Geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. God is in ons midden. De vrede van God moeten we leren te onderscheiden. En waar de vrede wijkt zitten we net over de grens.
We moeten dus in de Heilige Geest wandelen, de vrede van God kennen. We moeten alles weren wat God's vrede in de weg staat, de stem van God kennen en daarnaar luisteren.

Als we iets niet goed hebben gedaan is de relatie met God's Geest weg. En dan moeten we de volgende stappen ondernemen:
  1. Opschrijven waardoor de vrede verstoord is. (Terugkijkend.)
  2. De zonde afleggen en belijden.
  3. Naar de Heer gaan.
  4. Veranderen: laten veranderen door de Heilige Geest, daaraan meewerken.
  5. In de kracht van God leven, in Zijn tegenwoordigheid leven, de gemeenschap met Hem wordt steeds dieper.

Na de preek was er nog een tijd waartijdens mensen vragen konden stellen die beantwoord werden. Dingen die daartijdens werden gezegt die ik interessant vond heb ik hieronder genoteerd.


We moeten niet gaan evangeliseren zolang we niet in staat zijn aangeraakte mensen geestelijk onderricht te verlenen.

Johannes 5: 14 (NBG 51)
14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.
Deze tekst toont aan dat ook in het nieuwe testament mensen de gevolgen van hun zonde moesten dragen.

God geeft de kracht om vrij te komen van verslavingen. Maar we moeten Hem wel laten door ons heen werken.

Bewust grenzen zoeken moeten we niet doen. Alle zonde is fout. Grenzen zoeken is met vuur spelen.

Als je je eerst bekeert bevrijdt God je van je verslavingen. Maar omdat de vreze voor God niet meer gepredikt word hervallen veel christenen.
Mattheus 12: 43 − 45 (NBG 51)
43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde. 45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.
En als je de zonde eerst wegdoet en daarna weer binnen laat, komt het in een veel ergere versie terug. En als je dan bevrijdt wilt worden zal dit enorm veel moeite kosten.

Vlucht de zonden van uw jeugd. Ga dus nooit terug naar de dingen waar je in je jeugd ontspoort bent.

Zou jij willen dat jou lichaam er even veel voor jou was als jij er voor het lichaam van Christus bent?

Je moet vrede bij God vinden.

*: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, met dank aan biblija.net.