OCG

"Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig" (Efeze 4:13,14).

OCG betekent Organische Christus-Generatie. OCG is geen nieuwe denominatie of kerk. Zij is niet een in Walzenhausen gestichte beweging, maar een geestelijke werkelijkheid., die met de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren begonnen is en die in onze dagen haar voleinding vindt. Op verscheidene plaatsen in de Heilige Schrift, zoals bijvoorbeeld de bovenstaande, profeteerden de apostelen deze voltooiing van de wereldwijde gemeente. De OCG komt op voor dit verlangen in deze tijd in dertien landen en ongeveer tweehonderd steden. Zij is samengesteld uit christenen van iedere geestelijke achtergrond. OCG werkt bovenconfessioneel met alle kerken of christelijke gemeenten samen, die hetzelfde verlangen op hun hart hebben. Wij moeten allen tot de door God gewilde eenheid in Christus komen.

Wat is de zin en het doel van de OCG?

Op enigerlei moment stelden onderzoekers voor de eerste keer vast dat mensen elkaar met virussen en bacteriën kunnen aansteken. Zij erkenden dat er zoiets als een onzichtbaar netwerk tussen alle mensen bestaat. Deze ontdekking was revolutionair en dramatisch tegelijk, want deze wet van de besmetting beheerst alle mensen rond de aardbol in gelijke mate. De moderne aidsvoorlichting is er een actueel voorbeeld van met welke problemen men te kampen heeft tot alle betrokkenen de noodzakelijke maatregelen kunnen inzien en goedkeuren.
In het bijzonder de belangrijkste gedupeerden laten zich altijd weer slechts moeilijk tot het meedenken en vooral het meehandelen bewegen. In deze zin is er nu juist een OCG nodig en ook een medehulp, want de OCG draagt wereldwijd de dringende boodschap over dat wij als christenen inderdaad allen met elkaar een geestelijk netwerk vormen. De ware christenheid leeft niet in van elkaar onafhankelijke organisaties, maar integendeel in één reëel geestelijk organisme.

Dit heeft tot consequentie dat elke zonde van een afzonderlijk iemand, vergelijkbaar met de aard van een virus of een bacterie, op het gezamenlijke organisme inwerkt. Net zoals het aanstekingsgevaar bij ziekten verscheidene stadia van besmetting kent, zo is dit ook ten aanzien van de zonde. Er zijn zonden, schrijft de apostel Johannes, die niet tot de dood zijn, andere zijn echter weer tot de dood (1 Joh.5:16). Gedurende eeuwen heeft de christenheid deze geestelijke werkelijkheid onderschat en niet de nodige zorgvuldigheid, dat betekent niet in de consequente afzondering van de zonde en van zondaren zonder inzicht, geleefd. Als consequentie van deze geringschatting zien wij een wereldwijde katastrofe op ons afkomen. Om het nog gedifferentiëerder uit te drukken: deze wereldwijde katastrofe is reeds in volle gang, want de allermeeste christenen hebben geen geestelijke gevoeligheid meer voor de stem van God en de werkingen van Zijn Geest. Er heerst onder de christenen, geestelijk gesproken, een wereldwijde epidemie van geestelijke blindheid, van geestelijke ongevoeligheid en van geestelijke dood.

Het ergste echter bij deze geestelijke epidemie is het "verzadigingssyndroom". Daarmee bedoel ik het feit dat de door de epidemie getroffenen daarbij zichzelf echter geheel in orde vinden en helemaal niet erkennen dat zij door dit "geestelijk virus" aangetast zijn. Op de meest treffende wijze heeft Jezus dit "verzadigingssyndroom" in Openbaring 3:17,18 omschreven: "Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt".

De opdracht van de OCG is de terugvoering onder deze "geestelijke hygiëne" in theorie en praktijk. De OCG is een bovenconfessionele beweging met de taak het organische gemeenteleven in theorie en praktijk weer tot stand te brengen.

Gezonde basiscellen

Het hoofdzwaartepunt van de OCG ligt in het opnieuw herstellen van de christelijke levenspraktijk in de kleinste cel, zeg maar thuis in de eigen kring van het gezin.
Ieder regeringsbestel, of dit van sociale of van geestelijke aard is, kan slechts dan gezond functioneren, als zijn kleinste cel gezond functioneert. Al het leermateriaal van de OCG doelt erop gezonde christelijke huwelijken en gezinnen tevoorschijn te brengen. De OCG steunt ook andere levensgemeenschappen van elke grootte, om deze gezonde grondbasis in het gezelschap te bevorderen. De bijbelse ordeningen gelden daarbij als bindende norm. De vrouwen en de kinderen oefenen zich als de Here in de rol van onderwerping. De OCG is een internationale gezinshulp, die in het eigen huis begint.

Organisch samenleven

Het doel van de OCG is, in beeldspraak gesproken, een functiebekwaamheid op de manier van een gezond menselijk organisme. Zoals ieder menselijk lichaam uit verscheidene organen bestaat en toch een enkelvoudige eenheid vormt, zo moet elke christen, in het eigen gezin beginnend, aanvullend met zijn naaste samenwerken. Verschillen betekenen aanvulling, geen concurrentie.
Organisch leven bedoelt elkaar te geven en te dienen, niet een elkaar beheersend en uitbuitend leven. Geven is zaliger als ontvangen! De grondslag van dit organische leven moet een voortdurend leven in de waarheid en openheid , in gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest zijn. De OCG vermijdt iedere vorm van geestelijk extremisme en splitsing. Zoals het lichaam elk afzonderlijk orgaan nadrukkelijk nodig heeft, zo hebben de mensen in Christus elkaar wederkerig dringend nodig.

OCG-activiteiten

Alle OCG-activiteiten doelen erop verbroken huwelijken, gezinnen en afzonderlijke individuen weer te herstellen en in een harmonisch evenwicht tot het geheel te brengen. Alle dienstbetoon, inclusief werk- en leermaterialen van de OCG geschiedt kosteloos en zonder oproepen tot giften.
De financiering gebeurt door actieve leden van de OCG, die deze activiteiten op eigen wens en eigen verantwoording uitvoeren. De OCG wil niet door de staat of anders dan in verbondenheid gesubsidieerd worden. Alles moet uit vrije wil en onzelfzuchtige liefde geschieden.

De Organische Christus-Generatie is een liefdedienst aan alle confessies en denominaties, zoals er immers velerlei van de meest verschillende werken en liefdediensten binnen de gemeente van Jezus Christus zijn. De OCG werkt in de gemeenten en gemeenschappen naar binnen en niet naar buiten. Voor wie steeds dit hier genoemde verlangen van de OCG op het hart ligt, die make zich op en stelle zich, tezamen met alle hierbij betrokkenen geroepenen op, in de bres.

Ivo Sasek.
(Panorama-Zentrum, Nord 33, CH-9428 Walzenhausen).

Internet: www.ivo-sasek.de

Voor contact en inlichtingen:

Gemeente-leerdienst (NL)
Arjen en Esther Mors.
Loosterweg 19.
9566 PC Veelerveen.
Tel.: +31(0) 597-541223
Fax.: +31(0) 597-541771
klik hier om Arjen een mail te zenden.