'BEMETING' *

-Visie en praktijk-

De gedemonteerde motor

Het was geen dag als iedere andere. De motor lag namelijk in alle onderdelen uit elkaar gehaald op de werkbank, maar het vermoede gebrek was niet te ontdekken −weer niet.
Destijds was ik nog leerling en kreeg alles slechts net terloops mee, wat op de naastgelegen plaats gebeurde. "Tot mijn geluk werd dit zware geval mij niet toebedeeld". Zij waren daar allemaal aan het eind van hun latijn: van de ontvangstbeambte, de stermonteur, de voorman- tot aan de werkplaatschef ging er helemaal niets meer. Voor mij was dat destijds natuurlijk ook een beetje voldoening, omdat anders altijd wij kleine leerlingen de grote raadsels waren. Of de meeste fundamentele testen werkelijk alle serieus genoeg uitgevoerd werden, voordat men de hele motor uit elkaar haalde? Deze kwellende vraag dook tussendoor al weer eens op.
Maar men had immers volgens de voorschriften als eerste het totale ontstekingsverloop beproefd en hierna ook van de benzinepomp tot aan de carburateur alles grondig gecontroleerd. Bijgevolg kon het slechts nog om een of andere bedieningsfout of groter defect in het binnenste van de motor gaan... het enige probleem was...er was niets te vinden! Wat komen moest, gebeurde: uitgerekend op het absolute dieptepunt in stemming komt er zo'n betweterige leerling aangeslenterd en beweert spottend: "heeft het ding eigenlijk brandstof in de tank"? De opgezwollen woedeaders van de specialisten verraadden hoe diep en pijnlijk deze plompe opmerking hen geraakt had. Maar ten langen leste hielp ook al hun draaien en verwensen niets: de jongen had de spijker op de kop geslagen!

Zwaarwegende verkeerde diagnosen

Destijds vermoedde ik natuurlijk niet, dat dit amusante schouwspel voor mij symbolisch 20 jaar van mijn geestelijke lot voorafschaduwde. Maar dit deed het werkelijk. Toen ik namelijk al mijn predikingen, zielszorgen en geschriften van de afgelopen decennia overzag, kwam ik niet om de nuchtere vaststelling heen, dat ik inmiddels wel elke slechts denkbare oorzaak van gebrek van de geblokkeerde christenheid reeds onderzocht, ontleedt en behandeld had- maar de kar liep niet!
Ik had in deze twintig jaar, geestelijk gezien, hele werkplaatshandboeken opgesteld, maar ieder aanvankelijk nog zo veelbelovend spoor verliep vroeger of later eenvoudigweg weer in het zand. Het jaar 1998 plaatste uiteindelijk de pijnlijke realiteit onverbloemd in het licht. Zoals geen monteur er ooit mee rekenen zou, dat alle voertuigen alleen maar daarom in de werkplaats gebracht werden, omdat de automobilisten er geen benzine ingegoten hebben, zo rekenden ook wij er eenvoudigweg niet mee, dat bijna alle christenen de meeste fundamentele van de grondslagen leggende stappen in de Geest niet gedaan zouden kunnen hebben. Maar precies zo is het!
Toen uit deze overtuigende bewijsvoering vanuit 1998 de eerste gedachte aan een geestelijke 'bemetingsdienst' bij ons opkwam, voelden wij ons eerst als "door de spot van de leerling getroffen". Het dreef ons in de Geest het schaamrood op het gezicht. Wie kon de christenheid ooit zoiets aandoen? Maar de meetstok brengt de pijnlijke realiteit sindsdien niet voor discussie vatbaar aan het licht: de meeste tanken zijn leeg!

Bedorven fundamenten

In het profetische woord aan de christelijke bijeenkomsten heb ik in maart 1989 ernstig op het volgende gewezen: "Ik zag de bolwerken van de zonde en de duisternis zich legeren om de gemeente. Buitengewoon hoog zal de prijs voor ieder van ons afzonderlijk zijn, om deze nacht te ontvluchten". "Alle zedenpreken en uiterlijk inwerken op verstokte harten zal zijn kracht verliezen. Er zal slechts één weg voor de eigenwilligen bestaan: zij zullen uit eigen beweging heen moeten gaan, om het Woord van God te nemen. Zij moeten het reeds gezegde begeren en zelfstandig opzoeken. Zij zullen onder voortdurend smeken erom moeten worstelen, dat zij hun naaktheid en hun afval tenminste erkennen kunnen, om berouw en ommekeer tot genezing te vinden. Iedere christen, die zich voortaan niet vrijwillig gereed maakt, om zich met het hele hart in het licht van God te onderzoeken en op het erkende daarna in te gaan, zal overweldigd worden door het invallende geweld van de duisternis".
Afgezien daarvan, dat wij sinds 1989 ontelbare getuigenissen daarover hebben gekregen, dat de inhoud van het traktaat zich precies aan het vervullen is, worden wij in de 'bemetingsweken' ook toenemend en onmiddellijke ooggetuigen van de strijd van degenen, die bereid zijn het verderf tijdig te ontvluchten. Steeds weer vragen wij ons verschrikt af: "En wanneer de rechtvaardige tenauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen"? (1 Petrus 4:18). Omdat er sinds jaren honderden christenen uit alle denominaties en kerken tot ons in de 'bemeting' komen, hebben wij ook in hen nog een derde onweerlegbare getuige voor de waarheid. Om die reden betuigen wij het keer op keer: er bestaat geen onderscheid tussen afzonderlijke denominaties, vrijkerken, pinkster-, charismatische- of niet charismatische enz. groeperingen. Ook uit welk land de christenen komen, maakt geen onderscheid: allerwegen en overal zijn de fundamenten onbetrouwbaar en op zand gebouwd! In bijna alle gemeenten enz. is het mogelijk dat de christenen in de diepste en afschuwelijkste zonden verstrikt kunnen leven, zonder daarbij in het overtuigende bewijs gevonnist te worden. Dit is echter het zekerste bewijs ervoor, dat alles verstrikt leeft.
Wanneer buig je je eindelijk onder dit getuigenis, jij trotse en aanmatigende christenheid? Je hebt de naam, dat je leeft, maar je bent dood! Je hebt de belijdenis, dat je vrij bent, maar je bent door deze wereld, door zonde, vlees en eigenheerschappij geknecht! Je noemt je lichaam van Christus, daarbij onttrek je je eigenwillig aan elk werkelijk en verbindend organisme. Je komt naar buiten uit met glans en glorie en tegelijkertijd zijn je basiscellen in het fundament bedorven!
Als louter bedorven cellen bij elkaar komen, hoe kan dan het licht en de glans van het daaruit gevormde lichaam echt zijn? Huichelaars, schijnheiligen! Voor God betuig ik: De storm is in aantocht, waaronder elk onbetrouwbaar fundament in elkaar storten zal. Wie deze grote ondergang ontgaan wil, die kere nu om en vernieuwe -beginnend bij de fundamenten- zijn leven. Zoals Johannes de Doper de mensen tot de waterdoop riep, zo roepen wij hen tot de "bemeting", om hen op de dag van Zijn volledige aanwezigheid toe te rusten. Enkelen, die zich vergissen, denken dat wij met deze oproep een of ander mens achterna zouden rennen. Maar wij geven daarmee enkel de nederigen een gelegenheid met ons achter de actuele werkingen van de Heilige Geest aan te rennen, want wij bevinden ons al sinds jaren onafgebroken in dit reddingsproces! "Maakt u de gelegenheid ten nutte" (Efeze 5:16a). Termijnen van actuele bemetingstijden kunnen aan de Panorama-Berichten ontleend worden.
"Kom en maak je op, om deel van een organische Christus-generatie te worden"!
Deze wereld heeft het organisme van de Christus nodig. Geven wij hen, wat zij zo dringend behoeven: genezing naar lichaam, ziel en geest!

Grondslagen uit de Bijbel

"En Ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood" (Jes.28:17a).

"Tot een toetser heb Ik u onder mijn volk gezet, een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt kennen en toetsen" (Jer. 6:27).

"Toen hij nu gereed was met het meten van het binnenste van het huis, leidde hij mij naar buiten in de richting van de poort die naar het oosten gericht was, en nam de maat aan alle zijden" (Ezech.42:15).

"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt"? (1 Kor.3:16/2 Kor.6:16/Efeze 2:21/Openb.3:12).

"En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden" (Openb.11:1).


In Ezech. 40-43 wordt de tempel nauwkeurig opgemeten, dus lezen we steeds weer: "...en hij mat, en hij mat...., en hij mat...enz.".

"Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf"! (2 Kor.13:5).

"...Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen" (2 Kor.10:4-6).

Hoe ziet een "bemetingsweek" er praktisch uit?

De dienst van een "bemetingsweek" bieden wij aan broeders en zusters aan, die principieel of op een bepaald punt van hun geloofsleven stagneren, maar niet weten, waarom zij niet meer verder komen. Wij 'bemeten' of en in hoeverre Christus volgens onze actuele toestand al in ons gestalte gewonnen heeft. Tegelijkertijd wordt de bruikbaarheid in het organisme beproefd. Dat betekent: ben ik bekwaam een gemeenschappelijke geestelijke werkelijkheid waar te nemen, wat om mij heen gebeurt en in dit gemeenschappelijke mijn aandeel te vinden?
Ieder moet zelf leren erkennen, waar en wat God ten tijde hiervan in zijn eigen leven werkt en wat de volgende stappen zijn, om in de relatie met God te groeien.
Dat ziet er ongeveer als volgt uit: de 'bemetingsweek' begint gewoonlijk met een bezoekersdag in Walzenhausen. In de daarop volgende dagen werken de deelnemers (getrouwden -wanneer enigszins mogelijk- met echtgenoten) gemeenschappelijk met een team door aan de boodschap van de bezoekersdag. Wij "herkauwen en verteren" gezamenlijk de verkondiging, terwijl wij de zwaartepunten eruit pellen en op ons eigen leven leren toepassen. Het is geen zielzorgweek in de gebruikelijke zin. Wij geven hulp tot zelfhulp, zodat ieder leert zelf voor God te staan en antwoord te krijgen.
Het ligt ons op het hart te benadrukken dat het een intensieve geestelijke werkweek is. Ieder ontvangt zoveel, als hij zichzelf opent en daarom worstelt, hulp en verdere leiding van God te ontvangen.
Aan het einde van deze 'bemetingsweek' leggen wij als hulp de persoonlijke aanwijzingen van God schriftelijk vast., zodat zij ook verbindend omgezet worden.

Bij de "nabemeting" (een enkele dag) wordt onderzocht, of de broeders en zusters in de aanwijzingen, die God hen in de "bemetingsweek" gegeven heeft, gebleven zijn, in hoeverre zij daarin overeenkomstig het niveau vooruitgangen gemaakt hebben en of hun relatie tot God groeiende is.
Zulke "nabemetingsdagen" herhalen zich zolang, tot we zeker kunnen zijn, dat de deelnemers op persoonlijk vlak betrouwbaar met de aanwijzingen van de Heilige Geest gelijke tred hebben leren houden, respectievelijk bezig zijn, deze om te zetten.* Noot van de vertaler:'Bemeting' is een begrip, dat moeilijk eenduidig vanuit het Duits te vertalen is. Het woordenboek geeft onder "bemessen": afmeten, opmeten, opnemen, berekenen, doseren, vaststellen.